OR.120.11.2021                                                                                                                                                                                             Przemęt, 2021-04-01

 

ZARZĄDZENIE NR 11.2021

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 1 kwietnia 2021 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Radomierzu”

Na podstawie art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.) zarządza co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Radomierzu” powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1) Ewa Piechowiak – przewodniczący

  2) Mateusz Wróblewski – sekretarz

  3) Joanna Skrzypczak – członek

  4) Waldemar Kalitka – członek

§ 2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                   WÓJT

                                                                                                                /-/ Janusz Frąckowiak

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował:

Mateusz Wróblewski