OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Przemęt Uchwały Nr 256/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor.

Jednocześnie na podstawie art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530. Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. dokumentów w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski można składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@przemet.pl. Ponadto informuję, iż w związku ze szczególną sytuacją epidemiologiczną w kraju osobiste zapoznanie się dokumentacją lub złożenie uwag ustnie do protokołu możliwe jest wyłącznie po uprzednim ustaleniu telefonicznie daty i godziny wizyty.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Przemęt, złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obszar objęty opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przemęt Nr 256/2021 z dnia 25 marca 2021 r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt dotyczące wykonania obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania projektu planu miejscowego