Nasz znak: PN.7151.1.2021

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

 Wójt Gminy Przemęt

ogłasza przetarg ustny niegraniczony

na najem lokalu użytkowego o powierzchni 102,81 m2

mieszczącego się w budynku

położonym na działce o numerze ewidencyjnym 599

w Przemęcie  przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1

Przedmiot przetargu: lokal użytkowy o powierzchni 102,81 m2 mieszczący się na parterze budynku, położonego na działce o numerze ewidencyjnym 599 o powierzchni 0,23 ha
w Przemęcie ul. Powstańców Wielkopolskich 1, stanowiącej własność Gminy Przemęt, dla której w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie prowadzona jest księga wieczysta numer PO1E/00039301/5. Lokal użytkowy wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania ze wspólnej kotłowni i  elektryczną.

Przeznaczenie lokalu użytkowego: dla działki, na której znajduje się budynek  nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zmieniająca sposób zagospodarowania działki.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości określono kierunek: usługi oświaty (szkoły, przedszkola itp.).

Lokal przeznacza się  na działalność handlową, usługową lub gastronomiczną. Własnym staraniem i na własne ryzyko najemca uzyska konieczne zezwolenia, badania oraz własnym staraniem i na własny koszt dokona przystosowania lokalu do wymaganych potrzeb w zakresie prowadzenia działalności.

Zasady aktualizacji czynszu i opłat: coroczna waloryzacja czynszu zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Aktualizacja podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Gminy Przemęt określającej wysokość podatku na dany rok, natomiast aktualizacja opłat eksploatacyjnych
w przypadku zmiany cen dysponentów sieci, Zarządzenia Wójta Gminy Przemęt bądź Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”.

Informacja o przeznaczeniu na wynajem: najem na czas nieoznaczony.

Cena wywoławcza: miesięczny czynsz netto 873,89 zł. Cena wywoławcza nie obejmuje podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy; opłat za dostarczanie energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków do kanalizacji publicznej i odbioru odpadów komunalnych oraz podatku od nieruchomości.

Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się 19 maja 2021 r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęt , I piętro, pokój nr 25. Przetarg przeprowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Przemęt.

Wysokość wadium w pieniądzu w PLN wynosi 100,00 zł.(słownie: sto złotych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:  wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej wyżej, na konto Gminy Przemęt: BS Wschowa oddział w Przemęcie 15 8669 0001 0042 0000 2000 0098 w terminie do dnia 13  maja 2021 roku. Za termin wpłacenia wadium przyjmuje się dzień wpływu na wskazane konto.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz dodatkowo w przypadku:

– podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu,
z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu ( wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu). Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przedkładają wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

– pełnomocników osób fizycznych – konieczne jest przedłożenie  pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Osoby przestępujące do przetargu składają oświadczenie, że zapoznały się z warunkami przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu.

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,  tj. 10,00 zł.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Zwrot wadium: wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, przelewem na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu lokalu użytkowego.

Umowa najmu lokalu użytkowego może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy najmu nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzenia przetargu.

O terminie zawarcia umowy najmu najemca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu użytkowego nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, bądź, stawiwszy się odmówi zawarcia umowy lub uchyli się od jej zawarcia, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje odnośnie lokalu użytkowego można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Przemęcie, pokój nr 12 lub pod numerem telefonu 65 615 69 72, w godzinach pracy urzędu.

Lokal użytkowy można obejrzeć, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Wójt Gminy Przemęt ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Przemęt, dnia 13 kwietnia 2021r.