OR.120.17.2021                                                                                                                                                                                                   Przemęt, 2021-04-14

 

ZARZĄDZENIE NR 17.2021

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 14 kwietnia 2021 roku

 

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 9.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 05.03.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy budynku Dom Dziennego Pobytu i Żłobka w m. Błotnica – etap I”

Na podstawie art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.) zarządza co następuje:

§ 1. Zmianie ulega § 1 zarządzenia nr 9.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 05.03.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy budynku Dom Dziennego Pobytu i Żłobka w m. Błotnica – etap I”, który przyjmuje brzmienie:

 

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu przy budynku Dom Dziennego Pobytu i Żłobka w m. Błotnica – etap I”  powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1) Grzegorz Aryż – przewodniczący

  2) Joanna Skrzypczak – sekretarz

  3) Iwona Gawron – członek.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                WÓJT

            /-/ Janusz Frąckowiak

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Joanna Skrzypczak