OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. 1372/1 w miejscowości Mochy, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Zgodnie z art.49 i art. 106 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. ,poz. 247 t.j.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

 

iż rozpatrując wniosek […] reprezentowanych przez […] w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. 1372/1 w miejscowości Mochy, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, Organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby zakresu raportu dla ww. inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Mochy, w której planowana jest inwestycja oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.