OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na terenie gospodarstwa położonego na działkach o nr ewid. 608/1, 608/3, 608/5, 608/6, 609, obręb Siekowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

że w toku postępowania administracyjnego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 21 kwietnia 2021 roku znak WOO-I.4221.63.2021.BM.1 zwrócił się do Wójta Gminy Przemęt o potwierdzenie faktycznego zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia. Również  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu pismem z dnia 22 kwietnia 2021 r. znak WR.RZŚ4360.32.2021.AK zwrócił się do Wójta Gminy Przemęt o wezwanie Inwestora do złożenia wyjaśnień oraz niezbędnego uzupełnienia informacji w niniejszej sprawie. W związku z powyższym, Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 29 kwietnia 2021 r. wezwał pełnomocnika do uzupełnienia przedmiotowych informacji oraz pismem z dnia 30 kwietnia 2021 r. potwierdził zgodność przestawionego w raporcie sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia ze stanem faktycznym.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Kluczewo oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.