OR.0050.32.2021                                                                                                                                                                    Przemęt, 2021-05-04 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 32.2021

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia  4 maja 2021 r.

 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 139.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2027r.

 

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 1 pkt 1 załącznika do uchwały Rady Gminy Przemęt nr 216/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2027 zarządza co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 139.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2020 roku wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sylwia Szaranek- pracownik Urzędu Gminy Przemęt”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.