OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej „Bucz” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewid. 161/32 w Buczu, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2021 r. poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247)

 

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

że w dniu 17 maja 2021 roku zostało wniesione odwołanie od decyzji Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 kwietnia 2021 r. o odmowie uchylenia decyzji ostatecznej z dnia 19 października 2020 r, znak sprawy RN.6220.17.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej „Bucz” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewid. 161/32 w Buczu.  Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane zgodnie z art. 133 K.p.a do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Bucz oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.