Termin: 27.05.2021, g. 14:00

Miejsce: Sesja zdalna

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Przemęt w roku szkolnym 2021/2022.
 10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad.