OR.120.26.2021                                                                                                                                                                                                Przemęt, 2021-05-25

 

ZARZĄDZENIE NR 26.2021

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 25 maja 2021 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkowo”

Na podstawie art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.) zarządza co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkowo” powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1) Ewa Piechowiak – przewodniczący

  2) Joanna Skrzypczak – sekretarz

  3) Eugeniusz Marach – członek

  4) Michał Żok – członek

  5) Iwona Gawron – członek

§  2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§  3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§  4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                             WÓJT

                                                    /-/ Janusz Frąckowiak

 

 

Przygotowała:

Joanna Skrzypczak