Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.)  zarządza się, co następuje:

    1.  Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kluczewie, w następującym składzie:

1) przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:

a) Liwia Sterna,

b) Marta Sobierajska,

c) Patrycja Pabich;

2) przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Lesznie:

a) wizytator Dorota Jagoda,

b) starszy wizytator Beata Pakuła,

c) wizytator Jerzy Luftmann;

3) przedstawiciele Rady Pedagogicznej:

a) Alicja Baranowska,

b) Danuta Kicińska;

4) przedstawiciele Rady Rodziców:

a) Paulina Kapska,

b) Hanna Dobijata;

5) przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego – Roman Smoczyk.

2.  Na przewodniczącego komisji konkursowej wyznacza się Martę Sobierajską.

3.  Komisja działa w oparciu o zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej(Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.).

4. Członków komisji upoważnia się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zobowiązuje się ich także do zachowania poufności wszelkich danych oraz informacji uzyskanych podczas prac w komisji.

5.  Komisja, o której mowa w § 1, ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia swej pracy.

6. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.