OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021, poz. 741 z późn. zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 9 czerwca 2021 roku (data wpływu 14.06.2021 r.) przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia znak: NOS.6123.347.2021 o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektro-energetycznej nN 0,4 kV kablowej, szafki kablowej, złącza kablowo-pomiarowego na ul. Leśnej w m. Radomierz. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 500, 537/17 i 537/14 w m. Radomierz.

Starosta Wolsztyński uzgadnia projekt decyzji w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.