Termin: 24.06.2021, g. 10:00

Miejsce: Sesja zdalna

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przemęt.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały nr 216/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przemęt w latach 2021 – 2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Wojciecha w Kaszczorze.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Przemęcie.
 14. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Przemęt za rok 2020.
  1. debata nad raportem o stanie Gminy Przemęt,
  2. głosy radnych,
  3. głosy mieszkańców
  4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przemęt wotum zaufania.
 15. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2020 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia:
  1. omówienie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Przemęt na rok 2020, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia,
  2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2020,
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2020,
  4. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przemęt za 2020 rok,
  5. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przemęt
   z tytułu wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2020 rok,
  6. dyskusja,
  7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemęt za rok 2020,
  8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.