Referent

Wydział Organizacyjny

Do obowiązków należy:

 1. Tworzenie pozytywnego wizerunku Urzędu.
 2. Prowadzenie teczki organizacyjnej stanowiska pracy.
 3. Prowadzenie spraw w zakresie Biura Obsługi Klienta, a w szczególności:
  • zapewnienie łączności telefonicznej;
  • tworzenie pozytywnego wizerunku Urzędu;
  • przyjmowanie, rozdzielanie i rejestrowanie korespondencji zewnętrznej wpływającej do Urzędu;
  • udzielanie pełnej informacji w zakresie:
   • rodzaju, miejsca i trybie załatwiania spraw,
   • o gminie (charakterystyka, statystyka, układ komunikacyjny itp.)
  • udostępnianie klientom zestawu ujednoliconych formularzy/druków spraw realizowanych przez Urząd oraz udzielenie pomocy przy ich wypełnianiu;
  • sprawdzanie kompletności składanych wniosków;
  • udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w załatwianiu spraw w Urzędzie;
  • udzielanie ogólnej informacji o zakresie załatwianych spraw przez inne jednostki samorządu terytorialnego;
  • dbanie o aktualizację głównej tablicy informacyjnej w holu oraz tablic ogłoszeniowych wewnątrz budynku, a także gabloty z wyróżnieniami na I piętrze i gablot na półpiętrze.
  • obsługa kserokopiarek, centrali telefonicznej oraz innych urządzeń biurowych;
  • monitorowanie aktualności oraz gromadzenie zbioru kart usług, wniosków i druków
   w zakresie działalności Urzędu.
 4. Przyjmowanie, rejestrowanie i rozdzielanie korespondencji wpływającej do Urzędu w rejestrze korespondencji przychodzącej w elektronicznym systemie obiegu dokumentów (SOD).
 5. Przyjmowanie, rejestrowanie, dekretowanie i przekazywanie dokumentów zewnętrznych finansowych do Wydziału Finansów i Budżetu.
 6. Przygotowywanie:
  • tabliczek informacyjnych zamieszczonych przy drzwiach pomieszczeń biurowych,
  • identyfikatorów dla pracowników, nowo zatrudnionych osób, stażystów i praktykantów.
 7. Przyjmowanie z wydziałów/stanowisk korespondencji do wysłania, sporządzanie zestawienia i rozliczenia przesyłek oraz jej ewidencji, monitorowanie zwracanych potwierdzeń odbioru, a także wstępne przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w przypadku organizowania przetargu.
 1. Prowadzenie rejestru przesyłek wychodzących.
 2. Przyjmowanie płatności bezgotówkowych przy użyciu terminali płatnych POS oraz WebPOS Paybynet od klientów urzędu za świadczone usługi, rozliczanie oraz tworzenie dziennych zestawień.
 3. Dokonywanie zakupów artykułów biurowo-kancelaryjnych i środków czystości na potrzeby funkcjonowania Urzędu.
 4. Uwierzytelnianie Profilu Zaufanego ePUAP.
 5. Otwieranie budynku Urzędu.
 6. Współpraca w zakresie bieżącej aktualizacji:
  • wykazu stanowisk w wydziałach (wydział, nazwisko pracownika, stanowisko,
   nr pokoju, nr telefonu, adres @);
  • wykazu jednostek organizacyjnych (nazwa jednostki, adres, nr telefonu, adres @);
  • wykazu jednostek pomocniczych ( nazwa sołectwa, sołtys, nr telefonu, adres @).

 

Referent

Biuro ds. Ochotniczych Straży Pożarnych

Do obowiązków należy:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie OSP, a w szczególności:
  • programowanie i analizowanie działalności straży pożarnej oraz popularyzacja ochrony przeciwpożarowej,
  • koordynowanie z zakresu szkolenia strażaków,
  • analizowanie potrzeb i wyposażanie jednostek w sprzęt przeciwpożarowy,
  • planowanie zabezpieczenia Gminy przed powodzią oraz analizowanie zagrożenia,
  • działanie w zakresie przyznawania i rozliczania dotacji dla OSP,
  • współpraca z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania kryzysowego.