OR.120.35.2021                                                                                                                                                                                        Przemęt, 2021-07-02

 

ZARZĄDZENIE NR 35.2021

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 2 lipca 2021 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kaszczor

Na podstawie art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zarządza co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kaszczor

powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1) Michał Żok – przewodniczący

  2) Joanna Skrzypczak – sekretarz

  3) Marian Skibiński – członek

§ 2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                          WÓJT

                                                                                         /-/ Janusz Frąckowiak

 

 

 

 

Przygotowała:

Joanna Skrzypczak