OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ew. gr. 600 w miejscowości Kluczewo, gmina Przemęt.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) art. 74 ust. 3 oraz ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

  Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego. W dniu 27 maja 2021 r. do Wójta Gminy Przemęt wpłynął wniosek Inwestora – IMPROM Robert Dulat w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ew. gr. 600 w miejscowości Kluczewo, gmina Przemęt. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia. W związku z brakami formalnymi w dokumentacji, Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 2 czerwca 2021 r.  wezwał Inwestora do jej uzupełnienia. Uzupełnienie wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 5 lipca 2021 r.

Planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem Gmina Przemęt nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren działki o numerze ewidencyjnym 600 obręb Kluczewo był objęty ustaleniami Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemęt zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/183/94 Rady Gminy Przemęt z dnia 8 marca 1994 roku. Z ustaleń planu wynika, że wyżej wymieniona działka była objęta jednostką bilansową planu RP – tereny upraw polowych oraz jednostką bilansową planu RL – tereny leśne. Uchwała utraciła moc po 31 grudnia 2003 roku w związku z art. 87 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.). Działka jest objęta Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu, zatwierdzonym przez Starostę Wolsztyńskiego w dniu 12 grudnia 2016 r., na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r.

Wójt Gminy Przemęt wystąpi do:
•Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
•Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie
•Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

o wydanie opinii, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Po uzyskaniu powyższego stanowiska, w przypadku stwierdzenia konieczności oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu, Wójt Gminy Przemęt wyda postanowienie, a następnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast w przypadku braku konieczności oceny oddziaływania na środowisko, po uzyskaniu powyższych opinii, Wójt Gminy Przemęt wyda decyzję.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania  mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Stosownie do treści art. 41 kpa, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Kluczewo oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.