ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 6 lipca 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Akacjowej (droga gminna nr 572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanałem technologicznym na działkach nr 594/3, 266, 684,756, 778 w m. Kluczewo.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, informuję strony postępowania, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, mogą zapoznać się z wnioskiem w sprawie, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Przemęt, Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości, ul. Jagiellońska 8, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.