OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Siekowo w gminie Przemęt, na działce o nr ewid. nr 672 w miejscowości Siekowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

 Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735) oraz art. 74 ust. 3 oraz ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 6 sierpnia 2021 roku. Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność przeanalizowania dokumentacji w sprawie.

Jednocześnie informuję, iż Wójt Gminy Przemęt otrzymał opinie Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Wolsztynie znak ON-NS.9011.5.38.2021 z dnia 30.06.2021 r., (data wpływu: 01.07.2021 r.), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Zielonej Górze znak WR.ZZŚ.435.194.2021.MN RKW-2021-2366 z dnia 29.06.2021 r. (data wpływu: 01.07.2021 r.) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-IV.4220.1022.2021.MM.1 z dnia 05.07.2021 r. (data wpływu: 06.07.2021 r.).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Siekowo oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.