Na podstawie art. 63 ust. 1, 10 i 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca   1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm) zarządza się, co następuje:

1. Powierza się Pani Katarzynie Wiśniewskiej stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Przemęcie na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r.

2. Uzasadnienie dotyczące powierzenia stanowiska dyrektora stanowi załącznik do zarządzenia.

3. Zakres kompetencji dyrektora szkoły określa art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021, poz. 1082).

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.