Na podstawie art. 29 ust.1 pkt 3 i art. 57 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w  związku z art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305)  zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się procedurę przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, dokumentacji technicznej, akt osobowych i spraw kadrowych, dokumentacji dotyczącej organizacji jednostki oraz dokumentacji kancelaryjnej i pieczęci w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora szkoły lub przedszkola, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przemęt oraz Kierownikowi Wydziały Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 3. Traci moc Zarządzenia nr 40.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury przekazania dokumentacji księgowej, dokumentacji technicznej, akt osobowych i spraw kadrowych, dokumentacji dotyczącej organizacji pracy oraz dokumentacji kancelaryjnej i pieczęci w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora szkoły lub przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemęt.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.