ZARZĄDZENIE NR 52.2021

WÓJTA GMNINY PRZEMĘT

z dnia 14 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzania kontroli w celu stwierdzenia  aktualnego posiadania źródła ciepła, podlegającego wymianie lub aktualnego sposobu odprowadzania ścieków oraz w celu sprawdzenia i udokumentowania realizacji inwestycji na podstawie uchwały nr 252/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt.

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 10, § 5 ust. 8 uchwały nr 252/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2637) zarządza się co następuje:

 § 1. Powołuje się zespół w składzie:

1) Kinga Luboń – przewodnicząca zespołu,

2) Daria Jędrzejczak – członek,

3) Małgorzata Kurzawa – członek,

4) Anna Spławska – członek,

5) Magdalena Jalocha – członek.

§ 2. Kontrolę w formie oględzin przeprowadza zespół w składzie co najmniej dwuosobowym spośród członków komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu zespołu.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 33.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzania kontroli w celu stwierdzenia aktualnego posiadania źródła ciepła, podlegającego wymianie lub aktualnego sposobu odprowadzania ścieków oraz w celu sprawdzenia i udokumentowania realizacji inwestycji na podstawie uchwały nr 252/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Magdalena Jalocha