OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr 1372/1 w miejscowości Mochy, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), oraz art. 74 ust. 3 oraz ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

 

że w dniu 19 lipca 2021 r. Inwestor wniósł zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Przemęt z dnia 8 lipca 2021 r., znak sprawy: RS.6220.7.2021 stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zażalenie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Mochy, w której planowana jest inwestycja oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.