OR.120.40.2021                                                                                                                                                                                                             Przemęt, 2021-07-30

 

ZARZĄDZENIE NR 40.2021

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 30 lipca 2021 roku

 

 

zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Przemęt nr 32.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Gminy Przemęt

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) w związku z art. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) zarządza, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 32.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przemęt Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przemęt otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3. Zobowiązuje się pracowników do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i przestrzegania jego przepisów.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r.

 

 

                                                                      WÓJT

                                                                    /-/ Janusz Frąckowiak

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Joanna Skrzypczak