OR.120.41.2021                                                                                                                                                                                                                      Przemęt, 2021-07-30

 

ZARZĄDZENIE NR 41.2021

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 30 lipca 2021 roku

zmieniające Zarządzenie nr 33.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 53, 54, 55 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) zarządza, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 33.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r.

 

 

                                                                 WÓJT

                                                               /-/ Janusz Frąckowiak

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Joanna Skrzypczak