OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

    Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

 

o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku Pana Marka Koniecznego z dnia 2 lipca 2021 roku  w sprawie  warunków zabudowy  dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 798/36 w obrębie miejscowości Przemęt, gmina Przemęt. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję, że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt oraz wsi Przemęt.