OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża torfu BUCZ KI I realizowane na działkach nr 298, 292 i 313 położonych na gruntach miejscowości Bucz, gm. Przemęt, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) art. 74 ust. 3 oraz ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

 Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego. W dniu 9 lipca 2021 r. do Wójta Gminy Przemęt wpłynął wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą reprezentowanej przez pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża torfu BUCZ KI I realizowane na działkach nr 298, 292 i 313 położonych na gruntach miejscowości Bucz, gm. Przemęt, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia. W związku z brakami formalnymi w dokumentacji oraz koniecznością wyjaśnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 16 lipca 2021 r. wezwał do jej uzupełnienia. Inwestor dostarczył uzupełnienie w dniu 5 sierpnia 2021 r.

Planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a  tiret pierwsze, czwarte oraz siódme rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem Gmina Przemęt nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren działek o numerach ewidencyjnych 298, 292, 313 obręb Bucz były objęte ustaleniami Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemęt zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/183/94 Rady Gminy Przemęt z dnia 8 marca 1994 roku. Z ustaleń planu wynika, że wyżej wymienione działki były objęte jednostką bilansową planu RZ – tereny użytków zielonych. Uchwała utraciła moc po 31 grudnia 2003 roku w związku z art. 87 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).

Wójt Gminy Przemęt wystąpi do:
•Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
•Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

o wydanie opinii, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Po uzyskaniu powyższego stanowiska, w przypadku stwierdzenia konieczności oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu, Wójt Gminy Przemęt wyda postanowienie, a następnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast w przypadku braku konieczności oceny oddziaływania na środowisko, po uzyskaniu powyższych opinii, Wójt Gminy Przemęt wyda decyzję.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania  mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Stosownie do treści art. 41 kpa, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Bucz, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice oraz na tablicy ogłoszeń miejscowości Charbielin.