OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i w m. Siekowo w gminie Przemęt.

Na podstawie art. 61 § 4 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

że w dniu 28 czerwca 2021 roku na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59a,  reprezentowanego przez Pełnomocnika wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i w m. Siekowo w gminie Przemęt.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 69 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie form ochrony przyrody tj. Obszar Chronionego Krajobrazu Przemęcko – Wschowski i kompleks leśny Włoszakowic, Obszar Specjalnej Ochrony Wielki Łęg obrzański oraz Przemęcki Park Krajobrazowy.

Dla terenu działek o nr ewid. 72 obręb Perkowo oraz 124/2 obręb Siekowo Gmina Przemęt posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony dla Południowego Kanału Obry zatwierdzonego Uchwałą nr XLIII/279/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 20 września 2017 r. Działka o nr ewid. 654 obręb Ciosaniec gmina Sława objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Lubogoszcz, Gola, Lubiatów, Wróblów, Droniki, Szreniawa, Ciosaniec, Spokojna, Śmieszkowo, Bagno, Łupice, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Miejskiej w Sławie Nr LV/371/10 z dnia 28 października 2010 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) Wójt Gminy Przemęt wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie o wydanie opinii, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz raportu oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy ooś, Wójt Gminy Przemęt wystąpił również do Burmistrza Sławy i Burmistrza Wolsztyna o wydanie opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Po uzyskaniu powyższego stanowiska, w przypadku stwierdzenia konieczności oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu, Wójt Gminy Przemęt wyda postanowienie, a następnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast w przypadku braku konieczności oceny oddziaływania na środowisko, po uzyskaniu powyższych opinii, Wójt Gminy Przemęt wyda decyzję.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania  mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu, na tablicy ogłoszeń wsi Perkowo i Siekowo oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sławie, na tablicy ogłoszeń wsi Ciosaniec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolsztynie oraz na tablicy ogłoszeń wsi Świętno.