Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1227) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 110.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 września 2020r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosku o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020-2022r. wprowadza się następującą zmianę:

§ 1. Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się termin składania wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022:

  1. a) w roku szkolnym 2020/2021 do dnia 30 września 2020 roku,
  2. b) w roku szkolnym 2021/2022 do dnia 24 września 2021 roku,
  3. c) w roku szkolnym 2022/2023 do dnia 23 września 2022 roku.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.