Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną zwaną dalej Komisją, jako organ doradczy Wójta Gminy Przemęt w składzie:
1) Marek Bryl – Przewodniczący,
2) Sylwia Kurpisz – Sekretarz Komisji,
3) Tomasz Kuźniar – Członek Komisji,
4) Sławomir Świtajło – Członek Komisji,
5) Małgorzata Kurzawa – Członek Komisji,
6) Klaudia Mierzwinska – Członek Komisji.
§ 2. Zakres działania Komisji reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 3. Organizacja i tryb działania Komisji określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Miejscem posiedzenia Komisji jest siedziba Urzędu Gminy Przemęt.
§ 5. Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu gminy w ramach środków zaplanowanych na działalność z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy Przemęt.
§ 7. Traci moc zarządzenie nr 138.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania w regulaminie.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.