OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

             o wydaniu w dniu 26 sierpnia 2021 roku Decyzji 221/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na działce nr 94/34 obręb Bucz, gmina Przemęt. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku  w godz. od 730 do 1530. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję, że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania. Zgodnie z art. 49b ustawy k.p.a. na żądanie strony, Organ udostępni stronie odpis decyzji nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku o jego udostępnienie. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt oraz miejscowości Bucz.