OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.) w związku z informacją o planowanych  polowaniach zbiorowych, która wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 8 października 2021 roku z  Koła Łowieckiego nr 104 „PTASZKOWO”,

Wójt Gminy Przemęt

podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych (na zwierzynę grubą, płową i drapieżniki) organizowanych przez Koło Łowieckie nr 104 „PTASZKOWO” na terenie obwodu łowieckiego nr 351 „REŃSKO”.

Polowania planowane są w godzinach 7.30 – 16.30 w następujących terminach:

– 27, 30 października 2021 roku,

– 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 listopada 2021 roku,

– 1, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 22, 30 grudnia 2021 roku,

– 3, 4, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 stycznia 2022 roku,

– 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 lutego 2022 roku.

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż
3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Przemęt. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt oraz zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt.