ZARZĄDZENIE NR 77.2021

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 18 października 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości: Popowo Stare, Radomierz, Starkowo, Bucz, Mochy, Nowa Wieś, Poświętno oraz Kluczewo stanowiących mienie Gminy Przemęt.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 poz. 1372) oraz § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisję Przetargową do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości: Popowo Stare, Radomierz, Starkowo, Bucz, Mochy, Nowa Wieś, Poświętno oraz Kluczewo stanowiących mienie Gminy Przemęt.

  1. W skład Komisji Przetargowej powołuję następujące osoby:

 

  1. Małgorzata Kurzawa – Przewodnicząca Komisji
  2. Patrycja Śledź – Członek Komisji
  3. Sylwia Szaranek – Członek Komisji

 

  1. Osoby powołane na członków Komisji Przetargowej ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie przetargu.

§2. Przetarg na dzierżawę nieruchomości odbędzie się w dniu 22 października 2021r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, sala nr 25.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zamknięcia przetargu.