Termin: 27.10.2021, g. 14:00

Miejsce: Sesja zdalna

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i inne osoby zobowiązane przez art. 24h ust.12 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia Sołectw: Kluczewo i Siekowo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.