KOMUNIKAT  O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko (Dz.  U. z 2019 r. poz. 1839), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 4 listopada 2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 115 w obrębie Siekowo, gmina Przemęt.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można się zapoznać w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój numer 3, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Siekowo, na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.

W dniu 5 listopada 2021 r. treść decyzji zostanie również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt na okres 14 dni.