OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwana dalej k.p.a. oraz art. 74 ust. 3, ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Siekowo w gminie Przemęt, na działce o nr ewid. nr 672 w miejscowości Siekowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie – do 21 grudnia 2021 r.
Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Siekowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.
Pouczenie
Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.