Termin: 29.11.2021, g. 14:00

Miejsce: Sesja zdalna

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 216/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/377/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Przemęt.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/300/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Mochach oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Przemęt na 2022 rok
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przemęt na 2022 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przemęt.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przemęt.
 19. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Przemęt za rok szkolny 2020/2021.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad.