KOMUNIKAT  O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko (Dz.  U. z 2019 r. poz. 1839), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 1 grudnia 2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW (w czterech etapach, każdy po ok. 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 1026/1 i 1028, położonych w obrębie Kaszczor, gmina Przemęt.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni  w Zielonej Górze  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój numer 3, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Kaszczor oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt, również poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sławie oraz na tablicy ogłoszeń wsi, która znajduje się w zasięgu oddziaływania inwestycji.

W dniu 2 grudnia 2021 r. treść decyzji zostanie również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt na okres 14 dni.