OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwaną dalej KPA, oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

zgodnie z art. 36 § 2 KPA wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 30 grudnia 2021 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa drogi powiatowej nr 3821P na odcinku Osłonin-Radomierz.

Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrekotra Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresie.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w dniu 30 listopada 2021 r. do tutejszego Urzędu wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, znak: ON-NS.9011.5.71.2021.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, w Biuletynie Informacji Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Osłonin, na tablicy ogłoszeń wsi Radomierz, na tablicy ogłoszeń wsi Górsko.