OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735) zwaną dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),

     Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

iż w toku postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 26 listopada 2021 r., znak: WR.ZZŚ.7.435.413.2021.MN RKW-2021-4033 zwrócił się do Wójta Gminy Przemęt o wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień oraz niezbędnego uzupełnienia informacji w niniejszej sprawie. W związku z powyższym, Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 2 grudnia 2021 r. wezwał pełnomocnika do uzupełnienia przedmiotowych informacji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, w Biuletynie Informacji Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Osłonin, na tablicy ogłoszeń wsi Radomierz, na tablicy ogłoszeń wsi Górsko.