OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postepowania

o przekazaniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Siekowo w gminie Przemęt. Powyższe uzupełnienie wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 27 grudnia 2021 r. i jest odpowiedzią Inwestora na wezwanie regionalnego dyrektora z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia raportu.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń wsi Siekowo.