OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą OOŚ,

Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

że w dniu 20 grudnia 2021 r. oraz 27 grudnia 2021 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z powyższym, Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 3 stycznia 2022 r. przekazał przedmiotową dokumentację do Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Wójt Gminy Przemęt jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, pismem z dnia 3 stycznia 2022 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie z ponownym wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz jego zakresie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa drogi powiatowej nr 3821P na odcinku Osłonin-Radomierz.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Osłonin, na tablicy ogłoszeń wsi Radomierz, na tablicy ogłoszeń wsi Górsko, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.