OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwaną dalej KPA, oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

zgodnie z art. 36 § 2 KPA wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 5 marca 2022 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obiektów budowlanych – handlowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 113 i 114 obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie”. Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Jednocześnie informuję iż w dniu 22.12.2021 r. pismem znak ON-NS.9011.5.77.2021 wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz w dniu 23.12.2021 r. pismem znak WR.ZZŚ.7.435.448.2021.MLW  RKW-2021-4294 opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze. Powyższe organy stwierdziły brak potrzeby przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt oraz na tablicy ogłoszeń wsi Wieleń.

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.