OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 61 § 4 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwaną dalej KPA oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

w dniu 5 stycznia 2022 r. tutejszy organ wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 401 w miejscowości Przemęt, obręb Przemęt, gmina Przemęt na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby zakresu raportu dla ww. inwestycji.

Zgodnie z art. 49 KPA, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt, oraz na tablicy ogłoszeń wsi Przemęt.