OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3, ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

iż w toku postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: eksploatacja odkrywkowa złoża torfu BUCZ KI I realizowane na działkach nr 298, 292 i 313 położonych na gruntach miejscowości Bucz, gm. Przemęt, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 4 stycznia 2022 r., znak: WOO-I.4221.256.2021.NB.3 zwrócił się do Wójta Gminy Przemęt o wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia raportu. W związku z powyższym, Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 13 stycznia 2022 r. wezwał pełnomocnika do uzupełnienia przedmiotowych informacji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Bucz, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice oraz na tablicy ogłoszeń miejscowości Charbielin.