Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm.) w związku z Uchwałą Nr 324/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku, zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2022 powołuje się komisję konkursową w składzie:

1) Patrycja Pabich – przewodniczący komisji,

2) Marta Sobierajska – członek komisji,

3) Agnieszka Kędziora – członek komisji,

4) Szymon Piechowiak – członek komisji,

5) Izabella Skibska – członek komisji,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.