OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą OOŚ,

Wójt Gminy Przemęt

Zawiadamia

że w dniu 17 stycznia 2022 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z powyższym, Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 19 stycznia 2022 r. przekazał przedmiotową dokumentację do Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wójt Gminy Przemęt jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy OOŚ, pismem z dnia 19 stycznia 2022 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z ponownym wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz jego zakresie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 303 w obrębie Solec, gmina Przemęt.

Zawiadomienie następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Solec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.