OR.120.65.2021                                                                                                                                                                                                                             Przemęt, 2021-12-23

 

ZARZĄDZENIE NR 65.2021

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 23 grudnia 2021 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Solec Nowy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Solec Nowy do miejscowości Nowa Wieś

Na podstawie art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) zarządza co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Solec Nowy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Solec Nowy do miejscowości Nowa Wieś

powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1) Eugeniusz Marach – przewodniczący

  2) Joanna Skrzypczak – sekretarz

  3) Michał Żok – członek

§ 2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                   WÓJT

                               /-/ Janusz Frąckowiak

 

 

 

 

Przygotowała:

Joanna Skrzypczak