Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm.), Wójt Gminy Przemęt ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt w 2022 r.
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.