OR.120.3.2022                                                                                                                                                                                           Przemęt, 2022-01-28

 

ZARZĄDZENIE NR 3.2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 28 stycznia 2022 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy budynku Dom Dziennego Pobytu i Żłobka w miejscowości Błotnica – etap II

Na podstawie art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) zarządza co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Zagospodarowanie terenu przy budynku Dom Dziennego Pobytu i Żłobka w miejscowości Błotnica – etap II

powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1) Grzegorz Aryż – przewodniczący

  2) Joanna Skrzypczak – sekretarz

  3) Iwona Gawron – członek

  4) Karolina Stanisławska – członek

§ 2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 WÓJT

/-/ Janusz Frąckowiak

 

 

 

 

Przygotowała:

Karolina Stanisławska