OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwaną dalej KPA, oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

zgodnie z art. 36 § 2 KPA wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 15 kwietnia 2022 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 401 w miejscowości Przemęt obręb Przemęt, gmina Przemęt. Nowy termin został wyznaczony z uwagi na wezwanie inwestora przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WOO-IV.4220.62.2022.KJ.2 z dnia 09.02.2022 r. oraz przez Wójta Gminy Przemęt do złożenia wyjaśnień. Jednocześnie informuję, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie pismem znak: ON-NS.9011.5.1.2022 z dnia 19.01.2022 r. oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak: WR.ZZŚ.7.435.10.2022.MN  RKW-2022-215 z dnia 21.01.2022 r. przekazali opinie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Przemęt.

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.